Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden XPEERIENCE B.V.
2. “XPEERIENCE B.V.”: gevestigd te Apeldoorn aan de (7311 CC) Roggestraat 181, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74598392.
3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van XPEERIENCE B.V. wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. ‘‘Particuliere klant’’: een natuurlijk persoon die de opleiding of training zelf betaalt en/of op het inschrijfformulier invult dat het een privé inschrijving is.

Artikel 2. Algemeen
1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen XPEERIENCE B.V. en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met XPEERIENCE B.V., voor de uitvoering waarvan door XPEERIENCE B.V. derden dienen te worden betrokken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. XPEERIENCE B.V. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
4. Indien XPEERIENCE B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat XPEERIENCE B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Aanbod en overeenkomst
1. XPEERIENCE B.V. brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
• Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
• De wijze van uitvoering;
• Startmoment van de opleiding of training;
• De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
• De (eventuele) toelatingseisen;
• De totale investering;
• De wijze van betaling
3. De klant gaat een overeenkomst aan met XPEERIENCE B.V. door middel van een inschrijving voor een opleiding of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van XPEERIENCE B.V. te kennen en te aanvaarden.

Artikel 4. Prijs en betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. XPEERIENCE B.V. is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van XPEERIENCE B.V. in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
2. Voor zover XPEERIENCE B.V., uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen XPEERIENCE B.V. verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van XPEERIENCE B.V. in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van XPEERIENCE B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging
1. Indien de klant een particuliere klant is en de opleiding of training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit per e-mail: info@xpeerience.nl Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat de offerte is ondertekend. Het recht vervalt zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de desbetreffende cursus is bijgewoond.
2. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt per e-mail: info@xpeerience.nl
3. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 10% de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
4. In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden. Bij verplaatsing van de cursusdatum meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- exclusief btw in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- exclusief btw in rekening gebracht.
5. In alle gevallen kan – na toestemming van XPEERIENCE B.V. – een vervanger worden gestuurd.
6. Deze annuleringsvoorwaarden gelden in zijn volledigheid voor zowel de eerste keuze van de opgegeven voorkeursplaats als bij de tweede keuze.
7. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door XPEERIENCE B.V..
8. XPEERIENCE B.V. behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen opleiding of training niet door te laten gaan. Als XPEERIENCE B.V. besluit om een opleiding of training niet door te laten gaan op de 1ste of 2de voorkeurslocatie van de klant, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om kosteloos doorgeplaatst te worden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
1. XPEERIENCE B.V. behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door XPEERIENCE B.V. en/of partners van XPEERIENCE B.V. verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, proefexamens, readers en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van XPEERIENCE B.V. openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens
De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan XPEERIENCE B.V. verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van XPEERIENCE B.V.. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van XPEERIENCE B.V.. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@xpeerience.nl. De klant en XPEERIENCE B.V. zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Artikel 9. Overige rechten XPEERIENCE B.V.
1. XPEERIENCE B.V. heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
2. XPEERIENCE B.V. behoudt zich het recht om door de klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door XPEERIENCE B.V. aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 10. Verjaring en verval
Alle rechtsvorderingen jegens XPEERIENCE B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij XPEERIENCE B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Voor XPEERIENCE B.V. is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan per email info@xpeerience.nl. Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of XPEERIENCE B.V. zich richten tot De Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/ ). Indien XPEERIENCE B.V. zich wilt richten tot De Geschillencommissie wordt dit eerst schriftelijk gevraagd aan de klant. Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij XPEERIENCE B.V. is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie is XPEERIENCE B.V. aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij XPEERIENCE B.V. bij de Geschillencommissie ingediend te worden.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Voor vragen en meer informatie, kunt u het formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Roggestraat 181 / 7311CC Apeldoorn

info@xpeerience.nl

085 - 047 17 71